Ön ismeri a BVK beszerzési etikai ajánlását?

Etikus üzleti gyakorlat a beszerzésben és az ellátásban – ajánlás.

Ajánlásunk gazdálkodó szervezetek – elsősorban üzleti vállalkozások– számára készült. Kidolgozásakor nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásaiból indultunk ki, valamint számos hazai gyakorlati szakembert is bevontunk a munkába. Olyan anyag kialakítására törekedtünk, amely segítséget nyújthat a vállalatok számára beszerzés etikai kódexek elkészítéséhez, ugyanakkor szerettük volna elérni azt is, hogy etikai kérdésekről szó essék szakmai fórumokon.

Az üzleti gyakorlat etikusságának biztosításához azonban számos feltétel teljesülése szükséges. A teljesség igénye nélkül az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

1. Az etikai alapelvek betartása elengedhetetlen a beszerzési folyamatban érintett összes szereplő számára, tekintet nélkül azok szakmai illetve szervezeti hátterére.

2. Az Etikai kódex elkészítése, léte önmagában még nem szavatolja az etikusságot. Ehhez szükséges a téma folyamatos napirenden tartása, kisebb és nagyobb közösségekben egyes kérdések értelmezése, a követendő magatartás kialakítása és az ellenőrzés biztosítása.

3. A vállalati beszerzési kódexek általános tartalmán túl minden ezen a területen dolgozó szakembernek feladata a beszerzési szakma elismertségének előmozdítása.

Beszerzési Vezetők Klubja

 

 

 Etikai alapelvek a beszerzésben és az ellátásban

 

  1. A beszerzések átlátható és szakszerű kezelése
  2. Együttműködésre, kölcsönös előnyökre való törekvés a beszállítókkal
  3. A verseny és a versenysemlegesség biztosítása
  4. Információk bizalmas kezelése
  5. A befolyásolhatóság közvetlen illetve közvetett módjának elkerülése
  6. Lojalitás a munkaadóhoz

 

 

Az etikai alapelvek értelmezése

 

1.      A beszerzések átlátható és szakszerű kezelése

A beszerzési feladatok végzése során törekedni kell az alapvető szakmai szabályok betartására, a szakmai ismeretek fejlesztésére valamint minél magasabb szintű alkalmazására. Ezen belül kiemelten kezelendő a jogkövetésre való törekvés, a folyamatok átláthatóságának biztosítása, a szükséges és elégséges információk megfelelő az egyenlő elbánás elvének betartása melletti kommunikálása, az alapos szakmai ismeretek elsajátítása, fejlesztése és alkalmazása.

 

2.      Együttműködésre, kölcsönös előnyökre való törekvés a beszállítókkal

A beszerzési folyamat résztvevőinek törekedni kell arra, hogy a vállalati célokat a partnerek méltányolható érdekeinek tiszteletben tartásával mozdítsa elő. Ez a szemlélet meg kell hogy jelenjen a beszállítókkal illetve a vállalaton belüli érintettekkel való kapcsolatban is, különös tekintettel az udvariasságra és a kölcsönös tiszteletadásra.

 

3.      A verseny és a versenysemlegesség biztosítása

A beszállítók kiválasztásánál a verseny és az esélyegyenlőség fenntartása a beszerzési folyamat hatékonyságának, ill. a megfelelő ellátásnak alapvető feltétele.

 

4.      Információk bizalmas kezelése

A beszerzési folyamatban résztvevők tevékenységük során esetenként olyan bizalmas információkhoz is hozzáférnek, amelyek vállalatukra, beszállítóikra és versenytársaikra vonatkoznak. Az ilyen információkat nem szabad előzetes felhatalmazás nélkül nyilvánosságra hozni. A etikai kódexnek fel kell hívni a figyelmet ezen információk bizalmas jellegére és meg kell tiltani, hogy a beszállítókkal tárgyalt árról, illetve az ajánlatkérésekre érkezett ajánlatokról a beszállítók versenytársainak információk átadásra kerüljenek.

 

5.      A befolyásolhatóság közvetlen illetve közvetett módjának az elkerülése

Biztosítani kell, hogy a beszerzési folyamatban résztvevők cselekedetei és (beszerzési) döntései függetlenek legyenek a tárgyhoz nem tartozó kényszerektől és személyes érdekektől. Ez egyrészről az érdekkonfliktusok kerülését és felfedését, másrészt a korrupció, etikátlan viselkedés, befolyásolhatóság és ezek látszatának az elkerülését jelenti.

 

6.      Lojalitás a munkaadóhoz

A beszerzés a vállalat egyik jelentős képviselője a külvilággal való kapcsolatokban. Ebből kifolyólag a saját vállalat céljai előnyt élveznek a beszállító céljaival és a személyes célokkal szemben.