Beszerzési szótár

Több mint 400 szóból álló angol-magyar beszerzési értelmezőszótárunk folyamatosan bővül. Klikkelj a számodra ismeretlen kifejezésekre!

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

A

Szótár A

Activity Based Costing (ABC)

Tevékenység alapú költségszámítás

Az ABC eljárási módszertan alkalmazásával a cél az általános költségek egy jelentős részének közvetlenné történő átalakításával pontosabbá tenni a termékek, szolgáltatások költségkimutatását, azaz oksági kapcsolatot létrehozni a termékek, szolgáltatások és a közvetett költségek között. A tevékenységköltség számítás szakít a hagyományos funkcionális szemlélettel, ugyanis nem a vállalat szervezeti felépítésére, hanem a vállalaton belüli folyamatokra és tevékenységekre összpontosít.

advance guarantee

előleggarancia

advance payment

előleg

A vevő a vételár egy részét (gyakran százalékos arányban határozzák meg) még a teljesítés előtt kifizeti a szállítónak.

aggregate amount

végösszeg

agent

ügynök


Egy olyan magánszemély vagy cég, amely jogosult bizonyos harmadik féllel szembeni helyzetekben a megbízó nevében eljárni.

agreement

megállapodás

amendments of tenders

ajánlatok kiegészítése

appraisal

értékelés


A vállalkozó vagy szolgáltató részletes kiértékelése annak érdekében, hogy az vajon megfelel-e az általános elvárásoknak és feltételeknek.

applicable conditions

alkalmazandó feltételek

approved list

jóváhagyott lista


Azokat a beszállítókat tartalmazó lista, akiket az értékelés során megfelelő teljesítésre alkalmasnak találtak.

arbitration

döntőbíráskodás (arbitráció)


Két fél közötti konfliktus megoldásának alternatív módja, amikor a – folyamatban egyébként önként résztvevő – cégekre vonatkozó tényleges döntést egy vagy több, az adott ügyben nem érintett, független fél hozza meg. Az arbitrátor döntését mindkét félnek el kell fogadnia.

arbitration tribunal

döntőbíróság

arbitrator

döntőbíró

auction

 

árverés

Egy olyan adásvételi eljárás, mely során a legkülönbözőbb árukat kiálthatják ki eladásra és a beérkezett licitek közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő vásárolhatja meg az előre meghatározott mennyiséget. Az online B2B aukciók során a legjobb ajánlat általában az áron kívül a csomagolás és a szállítás költségét is magában foglalja.

 

Ha a fordított árverés folyamatáról szeretne többet megtudni, csak kattintson ide! <<

award

odaítélés


Egy megrendelés vagy szerződés odaítélése.

acceptance

átvétel, elfogadás

acceptance sampling

Átvételi mintavétel

Átvétel előtt mintát vesznek a szállítmányból és amennyiben egy bizonyos hibaszázalékot meghalad a minőségileg kifogásolható darabok száma, akkor a szállítmányt visszautasítják. Ezzel a valószínűség számításon alapuló módszerrel el lehet kerülni a teljes szállítmány időigényes és költséges átvizsgálását.

B

Szótár B

backdoor selling

kerülőutas eladás


Az értékesítő és a vállalati végfelhasználó a hivatalos út, azaz a beszerzési osztály megkerülésével, közvetlenül kezdenek tárgyalásba. Ez igen kényes helyzetet idézhet elő minden érintett (beszerzés, végfelhasználó és értékesítő) számára egyaránt.

back office outsourcing

háttérirodai kiszervezés


Az outsourcing ezen elterjedt változatában a háttériroda teljes vagy csak néhány területét (pl. bérszámfejtés, könyvelés, adatfeldolgozás, jog, számlázás, IT, HR) kiszervezik, s a szolgáltató ezt a feladatot professzionális szinten hivatott ellátni, hiszen ez az alaptevékenységébe tartozik.

backsourcing

visszaszervezés


A visszaszervezési folyamat során a korábban kiszervezett funkciókat ismét visszaveszi a vállalat és integrálja saját működésébe. Általában olyankor kerül sor erre, ha az ügyfél nem elégedett a kiszervezett szolgáltatás minőségével.

barter

barter


Olyan árucsere, amikor a pénz az ügyletben semmilyen formában nincs jelen és az ügylet kizárólag két fél között realizálódik (harmadik fél nem kapcsolható be, azaz sem a szállítási kötelezettség, sem a vásárlási jogosultság harmadik üzletfélre át nem ruházható). Általában külkereskedelemben használják.

benchmarking

összehasonlítás, összemérés, benchmarking

A benchmarking folyamat során a cégek saját teljesítményüket (működésüket, minőségüket, árukat, stb.) mérik össze az iparág legjobbjaival. A cél, hogy világos képet kapjanak a saját teljesítményükről azáltal, hogy mi a jelenlegi legjobb elért teljesítmény és hogyan viszonyul ehhez a sajátjuk. A cégek aztán az összegyűjtött információt és tapasztalatokat felhasználják a saját céljaik és működésük kialakításánál, fejlesztésénél.

 

Coupa benchmarking

beneficiary

a fizetés kedvezményezettje

Best Practice

A legjobb gyakorlat

Egy olyan élenjáró tevékenység, működési mód vagy folyamat, ami által egy cég sokkal hatékonyabbá válik és képes költségcsökkentésre, minőségnövelésre és a vevői elégedettség növelésére.

bid

ajánlat


A beszerzési terminológiában az ajánlat használata kétféle módon is lehetséges: egyrészt amikor a vevő akar bizonyos terméket vagy szolgáltatást megvenni, másrészt pedig akkor is, amikor az eladó ajánlja fel ezeket eladásra.

bid bond

ajánlati biztosíték


Az ajánlatkérő a pályázati eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti. Ilyen esetben az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell biztosítékát az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Célja, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatához mindaddig kötve legyen, míg a szerződés megkötésre nem kerül. Ha eláll az ajánlattól, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A kifejezés fordítása néhol tendergaranciaként szerepel.

bid opening

ajánlatok felbontása


Általában a közbeszerzésben használt kifejezés, ami arra utal, hogy az ajánlatkérő cég beszerzője az ajánlatokat a nyilvánosság vagy egy döntőbizottság előtt bontja fel és azok tartalmát első körben velük együtt ismerheti meg.

bond

biztosíték

breach of contract

szerződésszegés


A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a kikötött helyen és időben, minőség, mennyiség és választék szerint kell teljesíteni. Ha ez nem a szerződésben megállapított módon történik, szerződésszegésről beszélünk, mely lehet késedelem, hibás teljesítés, lehetetlenülés.

break-even point

fedezeti pont

A fedezeti pontnál egyenlő a vállalat bevétele az összköltségével, azaz nem termel rövid távon sem hasznot, sem veszteséget.

bulk buying

nagy tételben történő vásárlás.

bullwhip effect

ostorcsapás effektus


Ha egy adott ellátási csatornában az egyes tagok nem teszik lehetővé egymás számára a készletinformációik terítését, akkor egyes tagoknál jelentős hiány, másoknál jelentős többlet merülhet fel egyidejűleg. Minél feljebb haladunk az ellátási láncban, a kereslet annál nagyobb kilengéseket mutat, és a korábbi bizonytalanságok a lánc végén lévő partnernél kumulálódnak.

Business to Administration (B2A)

Közigazgatási e-kereskedelem


Az üzleti szektor és a közigazgatási szféra közti elektronikus ügyintézés, például elektronikus információszolgáltatás, adóbevallás, ügyintézés, közbeszerzés. Mivel elsődleges célja az adatcsere, ezért gyakran nem is sorolják az e-kereskedelembe.

Business to Business (B2B)

Vállalatközi e-kereskedelem


Az elektronikus kereskedelem azon típusa, amikor az elektronikus úton létrejött üzlet az üzleti élet két szereplője között történik, például elektronikus beszerzés egy cég és a beszállítói között.

Business to Consumer (B2C)

Fogyasztói e-kereskedelem


Az üzleti élet szereplői és a magánszemélyek közti, elektronikus úton létrejövő ügyeletek, például könyv- vagy pizza-rendelés az interneten keresztül.

Business to Employee (B2E)

Munkavállalói e-kereskedelem


A vállalat és az alkalmazottak közötti létrejövő elektronikus kapcsolat, amely alapja az intranet. Segítségével az információ-áramlás és a belső ügyintézés felgyorsul, átláthatóságot biztosít, illetve az alulról felfele történő visszajelzés lehetősége révén a munkavállalói elégedettség növekszik.

buyer

beszerző


A beszerzők gyakran egy adott termék- vagy szolgáltatás-kategóriára szakosodnak és felelősek ezek vonatkozásában a piacelemzésért, a beszerzés tervezéséért, az érintettekkel való koordinációért, a beszállítók értékeléséért és kiválasztásáért, a megrendelésekért és a nyomonkövetésért.

C

Szótár C

call for a tender

tenderfelhívás

cancellation of the tender procedure

pályázati eljárás érvénytelenítése

cash on delivery (C. O. D.)

utánvét


Az árut a termék kiszállításakor, átvételkor kell készpénzzel kifizetni.

Caveat emptor

Óvakodjék (vigyázzon) a vevő!


A vásárlás a vevő kockázata, nem számíthat jótállásra.

centralised purchasing

centralizált beszerzés

A beszerzéssel kapcsolatos összes tevékenységet egyetlen (központi) szervezeti egység látja el. Számos előnye mellett (pl. a termékek könnyű szabványosíthatósága, kisebb koordinációs szükséglet, jobb alkupozíció, stb.) azonban nem biztos, hogy a végfelhasználók érdekei (pl. időzítés, minőség) mindig érvényesülnek.

claim

1. követelés, 2. reklamáció

commercial warranty

jótállási igazolás

compensation

kártérítés


A kár lényegében valamilyen hátrányos eredménnyel azonosítható, a ténylegesen felmerült káron túl idetartoznak az elmaradt jövedelem vagy haszon és a károkozás folytán felmerült költségek, kiadások is. A kártérítés elsődleges célja az eredeti állapot helyreállítása, másodsorban a kár megtérítése (pénzben vagy természetben).

competitive bid

versenyképes ajánlat

competitive bidding

versenytárgyalás


A legjobb ajánlat kiválasztását szolgáló eljárás, amely célja, hogy az ajánlatkérő a legmegfelelőbb kivitelezőt, beszállítót válassza ki, a rendelkezésre álló pénzeszközök leghatékonyabb elköltése mellett. A közszférában igen elterjedt gyakorlat, de a magánvállalatok beszerzéseinél is alkalmazzák ezt a módszert.

collusion

összejátszás


Két vagy több fél közti csalárd – gyakran illegális, ezért titkos – megállapodás, amely beszerzési kontextusban leggyakrabban az árak és a termék-, szolgáltatás-specifikáció manipulálását fedi.

consortium

konzorcium


Vállalatok és/vagy magánszemélyek között, adott cél elérésére létrejövő együttműködés, jogi személyiség nélküli társulás. Gyakran egy szerződés elnyerése és annak sikeres teljesítése érdekében kooperálnak a felek.

conflict of interest

érdekellentét, összeférhetetlenség


Egy olyan helyzet vagy annak valószínűsége, amikor egy ember érdekei magánszemélyként és munkavállalóként ütköznek. Ilyenkor általában a professzionalizmus kárára a magánérdekeket helyezi előtérbe (pl. egy rokon tulajdonában lévő cégtől szerez be).

contract

szerződés


Két vagy több fél közötti írásos vagy szóbeli megállapodás, amit a jog elismer és akár kényszerítheti is a betartását.

contract form

szerződési forma

contractor

vállalkozó


Egy olyan magánszemély, aki saját nevében és kockázatára üzletszerű tevékenységet folytat s szerződésben vállalja bizonyos termékek szállítását vagy szolgáltatás nyújtását.

contract price adjustement clause

szerződéses ármódosítás klauzula


A szerződésekben gyakran alkalmazzák ezt a másképpen még mozgóáras záradék néven ismert klauzulát, amelyben a szerződő felek előre megállapodnak egy ármódosítási indexben, azaz az árat a publikált, mindenki számára hozzáférhető és elismert költségindexekkel összhangban módosítják, amennyiben a szállító költségei az ajánlattétel és a szerződéses kötelezettség teljesítése között megváltoznak.

contractual obligations

szerződéses kötelezettség

contract value

a szerződés értéke


Egy szerződés teljes pénzügyi értéke a szerződés egész időtartamára vonatkozóan (nem csak annak éves értéke).

corrigendum

helyesbítés

Cost Plus Method

Költség és jövedelem módszer


A szerződés árának meghatározására szolgáló módszer, mely során az ajánlattevő az értékesített termék vagy szolgáltatás költségéhez hozzátesz még egy általányt vagy haszonkulcsot.

countersign

ellenjegyez

credentials

meghatalmazás, igazoló iratok

cumulative discount

kumulált árengedmény


Amikor egy árengedmény nagyságát egy adott időszak alatt történő vásárlási mennyiség alapján határozzák meg, nem pedig az egyszeri megrendeléseket veszik alapul. A szállítók ezt gyakran ösztönzőnek használják, annak elérése érdekében, hogy a beszerző cégek folyamatosan vagy nagyobb mennyiségben vásároljanak.

D

Szótár D

damages

kártérítés


Beszerzési kontextusban kártérítésről beszélhetünk, amikor az egyik fél veszteséget vagy hátrányt szenved el a másik fél szerződésszegésének eredményeképpen és ezért a bíróság adott értékű kompenzációt ítél meg.

decentralised purchasing

decentralizált beszerzés


Amikor a beszerzési feladatok elvégzéséért nem egy külön beszerzési egység, hanem több szervezeti egység párhuzamosan végzi (pl. üzemek, profit-centerek).

default

mulasztás


Egy szerződéses feltétel megszegése, pl. az ígért határidő átlépése.

default in payment

késedelmes fizetés

defaulting party

mulasztó fél

deferred debit card

fizetési kártya, halasztott fizetéssel


A kártyabirtokos az adott számlázási időszakban végbemenő tranzakciók után, egyszerre fizeti ki a teljes tartozását, azaz a tranzakcióhoz képest a tényleges fizetésre később kerül sor.

(to) defer payment

elhalasztja a fizetést

delay of payment

fizetési késedelem

delayed delivery

késedelmes szállítás

delays in performance

késedelmes teljesítés

(to) deliver

leszállít, rendelkezésre bocsát

deliverables

teljesítendő tételek


Azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak a gyűjtőfogalma, amelyeket a szállítónak a megállapodás keretében elő kell állítania illetve le kell szállítania.

delivery conditions/terms

szállítási feltételek


A szerződés azon feltételei, amelyek az útvonal-megállapításra, a fuvarköltségre, a szállítás helyére és időpontjára vonatkozik.

delivery period

szállítási idő

demand aggregation auction

kereslet aggregálása típusú árverés


Az árverés egy olyan fajtája, amikor a vevők egy ad hoc csoportban gyűlnek össze bizonyos javak megvásárlására. Minél több vevő gyűlik össze, annál alacsonyabb lehet a darabonkénti ár, ezért gyakran érdemes várni, mert további csatlakozókkal egy termék ára még tovább is csökkenhet.

deposit

letét, bankbetét


Az ügyfél bankszámlát nyit, a számlán levő pénzeszközt pedig fizetések teljesítésére használhatja.

derogation

hatálytalanítás

descending price auction

csökkenő áras árverés


Lásd a holland árverésnél.

direct cost

közvetlen költség


Egy adott termék előállításához vagy szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolható költségek, pl. anyag- és bérköltség. Ezek a költségek általában változó költségnek tekinthetők, és nem tartalmaznak felosztott költséget.

direct sourcing

 

direkt beszerzés

Közvetlenül a gyártáshoz szükséges, a végtermék szerves részét képező alapanyag és alkatrész beszerzését soroljuk ide.

 

discriminatory price

diszkrimináló ár


Amikor egy szállító az ugyanolyan mennyiségben megvásárolni kívánt, ugyanazon vagy hasonló termékét más áron kínálja a különböző vevőknek.

drafting of tenders

ajánlatok elkészítése

Dutch Auction

holland árverés

Ezt a fordított aukciót általában beszerzéseknél használják. Ilyenkor az ajánlatkérő a beszerző, az ajánlattevők pedig az eladók. Az árverés kezdetén a beszerző egy induló árat állapít meg, majd ezt folyamatosan csökkenti, egészen addig, amíg az ajánlattevő(k) azt nem jelzik, hogy megadtá(k) azt a végső árat, amiért még érdemes elvállalniuk a beszállítást vagy szolgáltatást.. A fordított árverés célja a legalacsonyabb beszerzési ár elérése optimális szállítási és fizetési feltételekkel. Más néven még csökkenő áras vagy beszerzési árverésként is ismert.

 

Fordított aukciók teljes körű lebonyolításában segít Önnek a Streamline Kft

dynamic pricing

dinamikus árazás


Az elektronikus piacterek által lehetővé tett folyamat, amikor a termékek vagy szolgáltatások árát kvázi valós időben döntik el a felek, az aktuális kereslet-kínálati viszonyok alapján.

dynamic sourcing

dinamikus beszerzés


Az elektronikus piactereken végbemenő és a hagyományos beszerzéshez képest jóval leegyszerűsített folyamat, amikor a potenciális termékeket, szolgáltatásokat és kereskedelmi partnereket az aktuális piaci viszonyok, kereslet-kínálat alapján választjuk ki kvázi valós időben.

E


Szótár E

eligibility

alkalmasság

eligibility criteria

alkalmassági kritériumok

eligibility requirements

alkalmassági követelmények

e-Marketplace

elektronikus piactér


Az elektronikus piactér az elektronikus kereskedelem lebonyolításának helyszínéül szolgál. Tulajdonképpen egy virtuális tér, amely az Internet segítségével jön létre. Áthidalja az országok, vállalatok és számítógépes rendszerek közti határokat. Szereplői a vevők (beszerzők), szállítók és elektronikus közvetítők, akik a piacteret biztosítják, és segítik, hogy a vevők és eladók egymásra találjanak. További résztvevők a bankok és szállítmányozó cégek. Szinonimájaként használatos a „trading exchange” kifejezés is.

English auction

Angol árverés


A résztvevők ajánlataikat nyíltan egymás előtt és ellen tehetik meg. Az ajánlatok összegét az ajánlattevők egyre emelik, mindenki akár többször is tehet ajánlatot. A licit akkor ér véget, ha az ajánlattévők egyike sem akar továbblicitálni, vagy egy előre meghatározott villámárat elér az aukció. A legmagasabb tétet tevő nyeri meg a licitet. Más néven még traditional (hagyományos), vagy forward árverés, illetve highest-price sale (legmagasabb árú eladás) néven is ismert.

e-Procurement

 

e-beszerzés

Az e-beszerzési alkalmazások web-alapú technológiát használnak annak érdekében, hogy minél jobban automatizálják – lehetőség szerint- a teljes beszerzési folyamatot: az igény megjelenésétől kezdve, az elektronikus katalógusok használatán és a fizetésen keresztül a szerződésmenedzsmentig bezárólag.

 

Automatizálás az e-beszerzésben!

 

Könnyű használat. Gyors bevezetés. S2P.

evaluation committee

értékelő bizottság

escalation

ármódosítás

escalation clause

értékállandósági klauzula


A szerződés ezen záradéka lehetővé teszi, hogy a szállító bizonyos feltételek esetén emelje a terméke vagy szolgáltatása árát, pl. a szállító alapanyagának vagy munkaköltségének drágulása esetén. A szerződésekben ezek a klauzulák jellemzően az árcsökkentésre vonatkozó körülményeket is ismertetik.

established market price

szokásos piaci ár

evaluation, assessment

értékelés


A beszállítók vagy szolgáltatók ajánlatainak részletes értékelése és összehasonlítása számos döntési kritérium (pl. pénzügyi, minőségi) egyidejű figyelembevételével.

evaluation report

értékelő jelentés

ex works price

gyári ár

earnest of tender

foglaló


A szerződés megkötésekor (és kizárólag csak akkor) a kötelezettségvállalás jeléül pénzösszeg vagy más dolog adható foglalóként, amely – az előleggel ellentétben – nem jár vissza, ha a szerződés – mindegy kinek – felróható okból nem megy teljesülésbe.

E-commerce

 

E-kereskedelem

A digitális médián keresztül történő eladás és vétel, azaz ide tartozik például az áruk és szolgáltatások elektronikus forgalmazása, a kereskedelmi árverések bonyolítása, az e-közbeszerzés, az elektronikus pénz átutalás, az elektronikus értékpapír kereskedelem, az elektronikus fuvarlevél kiállítása, stb. Ezek az elektronikus megoldások segítik a vállalatokat és a közigazgatási szervezeteket folyamataik integrálásában, üzleti és ügyviteli folyamataik felgyorsításában, és gazdaságosabbá teszik számukra a vevők egyéni preferenciáiról szóló információkat. Mindemellett az e-kereskedelem a fogyasztó számára pedig csökkenti a kínálati oldallal kapcsolatos információk megszerzésének költségeit.

Automatizálás az e-beszerzésben!

economies of scales

méretgazdaságosság


Méretgazdaságosság, ami akkor áll fenn, ha a vállalkozás átlag (teljes) költsége csökken a kibocsátás növelésével, mivel ilyenkor az állandó (kibocsátástól függetlenül fennálló) költségek több egységre oszlanak el.

Electronic Data Interchange (EDI)

Elektronikus Adatcsere


Az üzleti életben, elsősorban multik által használt, szabványos szerkezetű vállalatközi adatkommunikáció. Például megrendelések, számlák, fuvarozási dokumentáció egyenesen a másik fél számítógépes hálózatába kerülnek át.

F


Szótár F

firm price

fix ár

fixed cost

állandó költség


Elsősorban egy adott időszakhoz köthető költségek, amelyek nem változnak a termelés változtatásával (pl. értékcsökkenés, bérleti díj).

flat fee

átalánydíj, fix díj

force majeur clause

vis major záradék


A szállítók védelmére szolgáló záradék, amely abban az esetben felmenti őt a felelősség alól, ha a késedelem teljesen rajta kívül álló okokból következik be, pl. földrengés, vulkánkitörés, állami beavatkozás, sztrájk. Az előre nem látható körülményekre való hivatkozás még „Act of God” vagy vis major néven is használatos az angolban.

forward auction

Lásd az angol árverésnél.

framework agreement

keretmegállapodás


A keretmegállapodás célja, hogy rögzítse egy adott időszakban beszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget. Amikor a megbízónak szüksége lesz az adott termékre, vagy szolgáltatásra, akkor az adott keretből lehívásra kerül a szükséges mennyiség.

fraud

csalás


Megtévesztés, trükközés, vagy bárminemű illegális tevékenység, amit tisztességtelen előnyszerzésre használnak.

freight

fuvardíj

G


Szótár G

global sourcing

globális beszerzés


Sok cégnél a globális jelző a nemzetközi cégekkel való hosszútávú, tartós kapcsolatok kiépítésére utal, de jelentheti egy –egy termék kategória viágszintű beszerzési koordinációját is a vállalat(csoport)on belül.

gross

bruttó

gross amount

bruttó összeg

guarantee

garancia

H


Szótár H

hand-to-mouth buying

máról holnapra történő vásárlás


A rendszeres, kis mennyiségben történő vásárlást értjük alatta, amely csak a rövid távú, azonnali igények kielégítését szolgálja.

horizontal marketplace

horizontális piactér


Azokra az úgynevezett nem stratégiai jellegű, MRO árucikkekre szakosodik, amelyekre a cégeknek attól függetlenül szükségük van, hogy milyen területen működnek (például az irodabútorok, irodaszerek, informatikai eszközök). Emiatt a horizontális piacterek nagyszámú vállalatot céloznak meg a legkülönbözőbb gazdasági szektorokból, számos iparágat átölelve.

I


Szótár I

imputed costs

beszámított költségek

incurring costs

felmerülő költségek

(to) indemnify

kártalanít

indemnity

kötbér

independent e-marketplace

független elektronikus piactér


Egy adott iparág vevői és eladói számára nyitott, B2B online platform, amit egy harmadik fél működtet. Általában pénzért lehet regisztrálni és ezután lehetővé válik hirdetések elhelyezése, megtekintése, illetve ajánlati felhívások közzététele.

indirect cost

közvetett költség


Egy adott termék előállításához vagy szolgáltatás nyújtásához közvetlenül nem vagy csak megközelítőleg kapcsolható költségek, pl. a fűtés, világítás, munkaruha költsége.

indirect sourcing

 

indirekt beszerzés

A gyártáshoz, termék-előállításhoz, szolgáltatáshoz közvetlenül nem szükséges, kiegészítő beszerzéseket jelenti, pl. irodaszerek, számítógépek, telefonok.

 

Egyetlen platform az összes indirekt költés ellenőrzésére? A Coupa ezt is tudja.

informal purchase

informális vásárlás

insourcing

beszervezés


A beszervezés az outsourcing ellentéte, azaz az erőforrások vállalatba történő beépítését, visszaszervezését jelenti.

invitation to tender (ITT)

 

ajánlattételi felhívás

Az a dokumentum, amellyel az ajánlatkérő az érdekelt cégeket felkéri, hogy tegyenek ajánlatot, egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladat meghatározást és az elvárásokat.

 

invitation-to-tender procedure

pályázati eljárás

installment

részlet(fizetés)

J


Szótár J

joint tenders

társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok

K


Szótár K

Key Performance Indicator (KPI)

kulcs teljesítménymutató


A kulcs teljesítménymutatók segítségével a beszállítók, szolgáltatók legfontosabb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését lehet mérni, melyeket rendszerint a szakmai specifikációban ismertetnek részletesen.

L


Szótár L

Lean beszerzés

A lean egy olyan irányítási modell, amelynek középpontjában a veszteségek csökkentése áll annak érdekében, hogy még nagyobb érték jöjjön létre és a végfelhasználó még elégedettebb legyen. A lean beszerzési szemlélet nemcsak a fizikai folyamatokra koncentrál (maga a beszerzés), hanem a készletgazdálkodásra, az információáramlásra és a pénzügyi folyamatokra is. Célja, hogy az erőforrások adott mennyiségére támaszkodva hatékonyabbá tegye a termelést, megszüntesse a veszteség valamennyi formáját annak érdekében, hogy a cég minél nagyobb hozzáadott értéket állítson elő. A lean beszerzési szemlélet alkalmazása számos járulékos haszonnal jár együtt, mint például a tranzakciók automatizálása, a beszállítói eljárások racionalizálása, a fogyasztás ellenőrzése, vagy a beszerzés termékspecifikációinak hozzáigazítása a vállalat valós igényeihez.

 

 

 

Letter of Acceptance

elfogadási nyilatkozat


A nyertes ajánlattevő írásos nyilatkozata, amelyben formálisan is elvállalja a feladatot.

Letter of Intent

szándéknyilatkozat


Az ajánlatkérő informálja írásos formában a sikeres ajánlattevőt arról a szándékáról, hogy szerződéses jogviszonyba kíván vele lépni.

liquidated damages

szerződési kötbér

liquidated damages clause

kötbérzáradék


A szerződéskötők egymás között előre meghatározzák készpénzben annak a veszteségnek a mértékét, amelyet a vásárló a késői szállítás miatt valószínűleg elszenvedhet. Amennyiben ténylegesen sor kerül a késedelmes teljesítésre, a vásárló per nélkül is érvényesítheti a határidő túllépésre járó kártérítési igényét.

local shopping

helyi beszerzés

long list

hosszú lista


A potenciálisan megfelelő beszállító cégek és szervezetek referencia listája, melyek a rövid listák összeállításának alapjául szolgálhatnak.

Long tail beszerzés

C osztályú beszerzésként is emlegetik, aminek a lényege a „sok kicsi sokra megy” elv. A long tail vagy kis összegű berszerzések külön figyelmet érdemelnek, mert a rejtett költségek akár 70%-át is kitehetik ezek az egyszerű és/vagy kritikus beszerzések, pedig egy-egy cég beszerzésre fordított teljes költségkeretén belül csak elenyésző részt képviselnek. Ennek oka, hogy számszerűen nagyon sok termékről, megrendelésről, beszállítóról, kiszállításról stb. van szó. Ha a beszerzési osztályok nem figyelnek oda ezekre a beszerzésekre, akkor a hozzájuk kapcsolódó közvetett költségek hatalmas összegekre rúghatnak, szélsőséges esetben akár a megvásárolt termék árát is meghaladhatják. Az ilyen jellegű beszerzésekre a megoldást a TCO (teljes életútköltség) optimalizálása jelenti.

 

 

 

lump sum contract

átalánydíjas szerződés

M


Szótár M

Mail Order/Telephone Order

Postai úton vagy telefonon kezdeményezett tranzakció, amit bankkártya számlán kell jóváírni vagy terhelni.

maintenance service

karbantartási szolgáltatás

mediation

mediáció


A békéltető, közvetítő, közbenjárói tevékenységre akkor kerülhet sor, ha két fél a köztük támadt konfliktust nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani, de szükség van a kapcsolat, a további együttműködés fenntartására. Ilyenkor a felek önként vesznek részt a mediációs folyamatban, amikor egy harmadik fél segít nekik döntésre jutni (de nem dönteni).

market testing

piacvizsgálat


A vállalaton belüli szolgáltatás hatékonyságának összemérése a külső cégek ajánlataihoz képest.

m-Commerce

mobil (telefonos) kereskedelem


A mobil kereskedelem az elektronikus kereskedelem egyik változatának tekinthető, amikor a kereskedelem vezeték nélküli eszközök (pl. mobiltelefon, PDA) támogatásával megy végbe. A mobiltelefon egyrészt személyesebb és közvetlenebb kapcsolatot teremt a piaci szereplők között, mint az Internet. Másrészt a kínálati oldalon álló piaci szereplők felhasználhatják a mobiltelefon azon tulajdonságát, hogy a mobiltelefon jelzései alapján a készülék hordozójának térbeli elhelyezkedése pontosan meghatározható, s így az eladók a tömegtermelés termékeit a lokalitás dimenziója mentén képesek testre szabni.

merchant acquirer

elfogadó bank

merchant agreement

kereskedői megállapodás


Írásbeli megállapodás az elfogadó bank és a kereskedő között a fő jogokról, kötelezettségekről és garanciákról.

merchant bank

a kereskedő bankja


A kereskedő bankja, amely szerződéses alapon elfogad bankkártya tranzakciókból származó letéteket. Elfogadó banknak is nevezik.

merchant fraud

kereskedői visszaélés


A kártyaelfogadó által a fizetési rendszer többi résztvevője kárára elkövetett csalás.

merchant service charge

kereskedői jutalék


A kártyaelfogadó kereskedő által az elfogadó banknak fizetendő jutalék a kereskedőtől származó tranzakciók feldolgozásáért.

Most Economically Advantageous Tender (MEAT)

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat


Az az ajánlat, amely számos szempontot figyelembe véve (pl. minőség, ár) a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára. Az ajánlatok értékelését egy előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján végzik és így hasonlítják össze az ajánlatok szakmai és pénzügyi feltételeit.

m-payment

mobil (telefonos) fizetés


Mobiltelefonról, okostelefonról vagy PDA-ról elérhető számlán végrehajtott átutalás vagy közvetlen terhelés.

MRO (maintenance, repair and operational) supplies

 

karbantartási, javítási és működési beszerzés

A vállalatok általános működéséhez, fenntartásához szükséges termékek beszerzését jelenti (pl. számítógépek, irodaszerek, szappan, ragasztó), amely folyamat gyakran a horizontális piactereken zajlik.

N


Szótár N

negotiation of price

ártárgyalás

nonresponsive bid

nem megfelelő ajánlat


Az ajánlattételi felhívás alapvető követelményeinek nem eleget tevő ajánlat.

O


Szótár O

offer

ajánlat


A beszállító által megadott üzleti paraméterek (ár, mennyiség, minőség, stb.) bizonyos termékek és/vagy szolgáltatások biztosítására, melyek általában a vevő (beszerző) előzetes felkérése alapján kerülnek megadásra.

open tendering

nyílt pályázat


Nyilvános versenytárgyalási eljárás, amelynél valamennyi érdekelt fél benyújthatja pályázatát.

outsourcing

kiszervezés


A megelőzően vállalati kereteken belül végzett támogató tevékenységek szakosodott szolgáltatók számára történő átadását jelenti. Ezzel a kiszervező cég időt és költséget takarít meg és lehetővé teszi az alaptevékenységre való koncentrálást. Gyakran a beszerzési osztály végzi a kiszervezés lebonyolítását.

P


Szótár P

parent company guarantee

anyavállalati garancia


Az anyavállalat arra vállal kötelezettséget, hogy átvállalja a leányvállalata szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az nem teljesít.

partnering contract

partnerszerződés

payment schedule

fizetési ütemterv

performance bond

teljesítési biztosíték

Bankok, biztosítók által az ügyfeleknek adott fizetési ígéret, garancia, ami arra kötelezi a pénzintézetet, hogy a vállalkozó mulasztása esetén a biztosíték összegének erejéig kompenzálja az ügyfeleit.

portal

portál

Az olyan weblap, amely más weboldalakról származó információt gyűjti össze, rendszerezi. A portál nem feltétlenül elektronikus piactér.

private auction

magán árverés

Az olyan árverés, amely csak néhány kereskedő számára nyitott, és nem az egész piac számára elérhető.

proactive purchasing

proaktív beszerzés

A beszerzés legújabb felfogása szerint a beszerző még a termékfejlesztés előtt bekapcsolódik és együttműködik a beszállítóval. Ezzel biztosítja azt, hogy az elkészülő termék minél jobban megfeleljen a vevői igényeknek.

proceeding

eljárás

procurement

vásárlás

A beszerzési folyamat második szakasza, a tulajdonképpeni operatív beszerzés, amely a szerződések megkötését követően kezdődik. Feladatai többek között a napi igénylések, rendelések, utókövetések, számlázás, fizetés, teljesítések, stb.

procurement agent

beszerzési ügynök

proposal

javaslat

Olyan tervezet, amelyet a tárgyalások eredményeképpen terjeszt elő az egyik fél a másiknak, és majd ez szolgálhat a szerződés alapjául.

proof of acceptance

átvétel igazolása

proof of receipt

átvételi elismervény

purchasing

beszerzés

A cégek egyik lényeges üzleti funkciója, amely felelős a szükséges anyagok, szolgáltatások és felszerelés megszerzéséért a vállalati célok és stratégia figyelembevételével. A beszerzés lehet S2P (Sourcing to Purchase azaz piackutatástól szerződéskötésig) és P2P (Purchase to Pay, tehát szerződéstől kifizetésig), attól függően, hogy a beszerző mikor kapcsolódik be az üzleti folyamatokba az adott vállalatnál.

purchase order

megrendelés

A vevő által készített írásos szerződéses dokumentáció, amely a vásárlás minden feltételét részletezi.

purchase requisition

beszerzés-igénylés

A beszerzési osztály felé írásban vagy számítógépes rendszeren keresztül jelzett igény bizonyos termék vagy szolgáltatás beszerzésére.

 
 

Q


Szótár Q

quality

minőség

A hétköznapi értelemben vett értelmezéshez képest (minőség=jó) a szakirodalomban a minőség a követelményeknek való megfelelést jelenti.

quotation

árajánlat

A beszállító vagy szolgáltató által adott írásos vagy szóbeli ár, amit általában azután adnak, hogy írásban vagy szóban felkérték erre őket.

R


Szótár R

real time online processing

valós idejű online feldolgozás

Olyan rendszer, amely a tranzakciókat a felmerülésük pillanatában kezeli és az output-ot pedig közvetlenül a felhasználók számára biztosítja.

rebate

engedmény


Olyan törvényesen adott visszatérítés, amit a vevő azért kap, mert egy adott időszakon belül kikötött mennyiségben vagy értékben vásárol.

receipt of payment

fizetési elismervény

reception of tenders

ajánlatok átvétele

restricted tendering

zárt pályázat

A nyílt pályázatokkal ellentétben ilyenkor csak az ajánlatkérő által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot.

Request for Information (RFI)

általános/tájékozódó ajánlatkérés

A folyamat során az ajánlatkérő általános információkat kér a szolgáltatóktól annak érdekében, hogy jobban megismerje a cégek képességeit, s ez alapján dönti el és választja ki, hogy mely cégektől kér be ajánlatot. A könnyebb összehasonlíthatóság végett általában előre meghatározott formában gyűjtik be a szolgáltatótól az információt.

Request for Proposal (RFP)

ajánlatkérés

A vevő adott termék vagy szolgáltatás iránti szükségletét kinyilvánítja és felkéri a beszállítókat, szolgáltatókat, hogy ezek vonatkozásában adjanak számára egy, a feltételeiket és az árat is tartalmazó ajánlatot. Az RFP dokumentum az ajánlatkérő részletesen kifejti a szükségleteit, illetve részletezi a beszállítókkal, szolgáltatókkal szembeni elvárásait.

Request for Quotation (RFQ)

ajánlattételi felhívás

A magánszektorban gyakran az RFP szinonimájaként használják, de a közszférában kizárólag csak abban az esetben, ha tervezési célokból gyűjtik be az információt.

revolving credit

rulírozó hitel

A hitelkártyákhoz kapcsolódó gyakori hiteltípus, ahol meghatározott hitelkeretig szabadon költhet az ügyfél. Az igénybe vett összeget a hónap végén visszafizeti az ügyfél, de akár hitelkamat mellett tovább is görgetheti. Visszafizetés után újra felvehető.

risk

kockázat

Egy nem kívánt esemény bekövetkeztének valószínűsége és annak hatása. Nem összetévesztendő a bizonytalansággal, amikor a valószínűség nem ismert.

rules of conciliation and arbitration

békítési és döntőbíráskodási szabályok

S


Szótár S

stage payment

részletfizetés

A szerződéses árat nem egyösszegben fizetik ki, hanem a teljesülés mértékével párhuzamosan.

statement of tenderers

ajánlattevő nyilatkozata

sub-contracting

alvállalkozásba adás

Amikor fővállalkozó a szerződéses munka egyes részeit kiadja.

sub-contractor

alvállalkozó

Az a cég, magánszemély vagy konzorcium, amely a fővállalkozó munkájának egy részét átvállalja. Az alvállalkozó teendői a fővállalkozó ajánlatának részét képezi, ugyanakkor az alvállalkozó nem a megrendelőnek, hanem a fővállalkozónak felelős

submission of a tender

ajánlat benyújtása

 

supply contract

áruszállítói szerződés

supplier management

beszállítói menedzsment

A beszerző cég gyakorlata arra nézve, hogy a beszállítói teljesítményét nyomon kövesse és értékelje.

Supply Chain Management

Ellátási lánc menedzsment

Az ellátási lánc folyamata a nyersanyag-kitermeléstől a késztermékeknek a végfelhasználókhoz történő kiszállításáig tart, illetve magába foglalja a termékhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat (szervizszolgáltatások, hulladékkezelés, újrahasznosítás), azaz a tevékenységek olyan összekapcsolódó folyamata, amelyben minden a végső célt, a fogyasztói igények kielégítését szolgálja. Ez a szemlélet a beszerzésre is jelentős hatással járt, mivel felhívja a figyelmet, hogy a beszállító teljesítménye beépül a beszerzőébe is, ezért a szállítói kapcsolatok szorosabbra vonása, a szállítói teljesítmény elemzése és fejlesztése került a beszerzés fókuszába.

systematic buying

rendszeres beszerzés

A termékek napi gyártásához szükséges anyagok folyamatos és tervezett beszerzése, általában hosszú távú szerződések formájában.

sustainability

fenntarthatóság

A cég beszerzési gyakorlata során figyelembe vett hosszú távú környezeti, szociális kérdések.

sealed bid auction

borítékolt licites árverés

A vevők számos licitet adnak le a javak különböző mennyiségeire, amíg az árverést le nem zárják. Nevét onnan kapta, hogy az árverés ezen fajtájában az ajánlatot tevők nem ismerik egymás ajánlatát.

sealing of envelopes

borítékok lezárása

settlement of disputes

vitás kérdések rendezése

signatories

aláíró felek

signing of tenders

ajánlatok aláírása

shortlist

rövid (vagy szűkített) lista

Azokat a lehetséges beszállítókat, szolgáltatókat tartalmazó lista, akiket egy előzetes értékelés alapján az adott beszerzési tevékenységre alkalmasnak találtak és kiválasztottak. Zártkörű pályázatok esetén kizárólag a rövid listán szereplő cégek nyújthatnak be pályázatot a saját nevükben vagy egy konzorcium vezető cégeként.

Service Level Agreement (SLA)

Szolgáltatási szint szerződés

A szolgáltató és az ügyfél, illetve cégen belüli alkalmazásakor a két szerződő szervezeti egység közötti megállapodás a szolgáltatás szintjéről, amely tartalmazza a kapcsolat kritikus és mérhető pontjait, pl. elvégzendő feladatok tételes listája határidővel, rendelkezésre állás, ügyfélszolgálat, változáskezelés, stb.

single sourcing

Az a gyakorlat, amikor a piacon több forrás is rendelkezésre állna, de a cég bizonyos okok miatt csak egyetlen forrásból vásárol, mivel ez biztosítja az adott vevői igény legkedvezőbb kielégítését. Ezek az okok indokolhatóak, pl. alkatrész-utánpótlás, kompatibilitás.

Small and Medium Size Enterprises (SMEs)

Kis- és középvállalkozások (KKV)

A kicsi létszámmal működő, alacsony árbevételű, rendszerint helyi cégek meghatározását az EU Bizottsága dolgozta ki, amit Magyarország is átvett. A kifejezést általában a nagy, globális cégek ellentétpárjaként használják.

sole sourcing

A piacon csak egyetlen forrás képes egy adott vevői igény kielégítésére, ezért tőle vásárol a cég.

sourcing

stratégiai beszerzés

A vállalati beszerzés első, stratégiai szakasza, amely célja, hogy kiválasszák, és szerződést kössenek azokkal a beszállítókkal és szolgáltatókkal, akik a vállalat követelményeinek, hosszú távú céljának, politikájának megfelelően ki tudják őket szolgálni. Ez a folyamat magába foglalja a beszerzési költségek elemzését, kiadások, termékek kategorizálását, csoportosítását, a potenciális szállítók körének meghatározását, a pályázatok teljes körű lebonyolítását és a szerződések megkötését.

 

Támogassa stratégiai beszerzési folyamatait a Coupa-val! Könnyen. Gyorsan. Eredményesen.

specification

előírás, specifikáció

A beszerző cég világosan megfogalmazott elvárásait tartalmazó követelménylista, amely célja, hogy a leendő beszállítókat megfelelő és teljeskörű információval lássa el arra vonatkozóan, hogy a beszerzésre kerülő termékeknek, szolgáltatásoknak, illetve munkaerőnek milyen feltételeket kell teljesítenie. A szakirodalomban több elnevezéssel is lehet találkozni: statement of needs, statement of requirement, operational requirement vagy brief.

spot buying

azonnali vásárlás

Időszakos beszerzés, amely célja, hogy egyszeri megtakarítást tegyen lehetővé, vagy pedig a készletekben bekövetkező hiányt vagy a keresletben hirtelen bekövetkezett növekedést áthidalja. Nem tervezett beszerzés.

T


Szótár T

TCO

Total Cost of Ownership angol kifejezésből származó mozaikszó, amit magyarul teljes életútköltségként használunk. Azt mutatja meg, hogy egy termék a teljes birtoklási idő alatt milyen költséggel jár együtt. A TCO a termék beszerzési árán kívül kalkulál az olyan járulékos költségekkel is, mint pl. a szállítás, üzemben tartás, karbantartás stb., illetve a termék életútjának végén a megsemmisítés, ártalmatlanítás költségei. A fenntartható, felelős beszerzési politika azt vallja, hogy a termék ára helyett a TCO alapján kell meghozni a beszerzési döntéseket.

 

 

 

tender

pályázat

tender documents

pályázati dokumentáció

A pályázati felhívás alkalmával a jövendő pályázók rendelkezésére bocsátott dokumentumok összessége, amelyek tartalmazzák a pályázóknak szóló instrukciókat, a szerződés feltételeit, a specifikációt, illetve a pályázók válaszai számára kialakított minta-dokumentumokat.

tender evaluation panel

értékelő bizottság

A pályázatokat értékelő és a sikeres ajánlattevőről szóló döntést előkészítő csoport.

tenderer

ajánlattevő

tender opening session

ajánlat felbontási ülés

Ennek során az értékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát.

tender price

ajánlati ár

(to) terminate the contract

felbontja a szerződést

traditional auction

Lásd az angol árverésnél!

U


Szótár U

unit price

egységár

unit-price contract

egységáras szerződés

V


Szótár V

variable cost

változó költség

A termék vagy szolgáltatás kibocsátásának változtatásával együtt mozgó költség, pl. anyag- vagy bérköltség.

vertical marketplace

vertikális piactér

Egy adott iparághoz tartozó vevők és szállítók mindennemű igényeinek kielégítésére létrejött piactér, például vegyipar, autógyártás, nyomdaipar, gyógyszeripar, könyvterjesztés, építőipar.

W


Szótár W

ware-house price

raktári ár

warranty

jótállás (garancia)

Jótállást általában a szerződésszerű teljesítésért, illetőleg közelebbről a teljesítés bármely lényeges mozzanatának a hiánytalan és hibátlan megvalósulásáért (pl. egy határidő betartásáért, az egyösszegű fizetésért, a különleges minőségért, a “jogtisztaságért” stb.) lehet vállalni.

warranty obligations

jótállási kötelezettségek

warranty period

jótállási időszak

Whole Life Costs

Teljes élettartamra vonatkozó költségek

Egy adott termék megszerzésének és tulajdonlásának összes költsége, figyelembe vége az egész élettartama során felmerülő összes bevételt és költséget. TCO-nak is szokták nevezni (Total Cost of Ownership)

willingness-to-pay

fizetési hajlandóság

withdrawal of tenders

ajánlatok visszavonása